Yhteystiedot

Puheenjohtaja Pekka Paatero (pekkapaatero1@gmail.com), sihteeri Arja Saarenpää (arja.saarenpaa@gmail.com)

Uutta

Lue jäsenkirje 7/2021 alasivulta Jäsenkirjeet.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 21.9.2021 klo12:00 Turussa. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen purkamisesta vuoden 2021 lopussa. Pöytäkirja löytyy alasivulta Yhteystiedot sekä myös alasivulta Vuosikokous 2021.
Yhdistyksen purkamisessa sääntöjen edellyttämä toinen ylimääräinen kokous pidettiin 23.11.2021 Turussa. Asialista löytyy alasivulta Vuosikokous 2021.


MUISTA JÄSENMAKSU! Vuoden 2021 jäsenmaksu on 20 euroa. Tilinumero on FI11 5711 1320 1013 37.


 

Säännöt

Yhdistyksen perustamisesta keskusteltiin 19.1.2011 Turussa Pekka Paateron kokoon kutsumassa tilaisuudessa, jossa asetettiin valmisteluryhmä laatimaan ehdotusta nyhdistyksen säännöiksi. Yhdistyksen säännöt on hyväksytty 15.3.2011 Turussa pidetyssä perustavassa kokouksessa.

Yhdistys on rekisteröity 21.07.2011 rekisterinumerolla 206.032.

 

LÄÄNINHALLINNON PERINNEYHDISTYS – LÄNSFÖRVALTNINGENS TRADITIONSFÖRENING  RY:N SÄÄNNÖT

 

Nimi ja kotipaikka                              1§

Yhdistyksen nimi on Lääninhallinnon perinneyhdistys – länsförvaltningens traditionsförening ry (jäljempänä yhdistys) ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen ja sen toimialue on koko Suomi.

Tarkoitus ja toimintamuodot          

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Suomessa 1600-luvulla syntyneen lääninhallinnon perinteitä ja hallintokulttuuria, toimia lääninhallituksissa työssä olleiden yhteistoimintafoorumina sekä välittää julkiseen keskusteluun sitä asiantuntemusta, jota lääninhallituksiin on kertynyt.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä yhteisiä tapaamisia, seminaareja sekä keräämällä lääninhallinnon toimintaan liittyvää aineistoa. Yhdistys harjoittaa tiedotteiden ja julkaisujen toimittamista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kustannustoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäsenet                           3§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan päämäärät hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, voi ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistys voi katsoa eronneeksi jäsenen, jonka jäsenmaksut ovat kahdelta edeltävältä vuodelta maksamatta.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän ei täytä säännöissä määrättyjä velvollisuuksiaan tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä. Hallituksen on ennen erottamisasian käsittelyä varattava jäsenelle mahdollisuus selityksen antamiseen. Selitys on esitettävä yhdistyksen kokoukselle ennen päätöksen tekoa.

Kunniajäsenet ja –puheenjohtajat 4§

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana usean vuoden ajan. Kunniapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Jäsenmaksut                                         5§

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vuosittain päättämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalta ja –jäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokous                           6§

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo se tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisen ilmoitetun asian käsittelemiseksi.

Yhdistyksen koolle kutsuminen      7§

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin lähetettävällä sähköpostikutsulla ja yhdistyksen internetsivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

Äänioikeus ja päätösvalta                 8§

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi esitys, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa tulos ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen varsinaisessa                9§                                                            

kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa kokouksen
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajien siitä antama lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään hallituksen esitys alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaksi
 9. käsitellään hallituksen esitys alkaneen vuoden talousarvioksi ja määrätään jäsenmaksujen suuruus

10.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

11.  valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on sääntöjen edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle tai hallitus kokoukselle esittää. Tällaiset yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle esitettävät asiat on toimitettava hallitukselle kirjallisena viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Hallitus                                                   10§

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sitä edustaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kolmasosa heistä on kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteeri voidaan valita hallituksen keskuudesta tai yhdistyksen muusta jäsenistöstä. Hallituksen ulkopuolelta valitulla sihteerillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa. Hallitus valitsee rahastonhoitajan.

Hallitus on oikeutettu nimeämään jäsenistä koottuja toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään neljä (4) jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Hallituksen tehtävät                          11§

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 4. toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päättämät asiat
 5. vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta
 6. valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa talousarvion rajoissa
 7. päättää yhdistyksen jäseneksi ottamisesta ja tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys jäsenyydestä erottamisesta
 8. laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 9. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

10.  hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  12§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Toiminnantarkastaja                          13§

Yhdistyksellä on yhdistyksen kokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on yksi vuosi. Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Toimi- ja tilikausi                                14§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee jättää tilinpäätös ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

Sääntöjen muuttaminen                    15§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisehdotus on tiedotettava jäsenille kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen                  16§

Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään ¾ ääntenenemmistöllä.

 Omaisuus yhdistyksen                       17§                                                                       

purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat luovutettava jollekin yhdistyksen kokouksen päättämälle, entisten lääninhallitusten tehtäväalueiden rekisteröidyllevapaaehtoisjärjestölle.

Muut määräykset                                18§

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.

 

PRH:n pdf-muodossa olevan sääntöjäljennöksen löydät täältä.